>

Τα Σημαντικα μας

 • Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το νέο Προεδρικό Διάταγμα Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου....
 • ...απέστειλε το υπουργείο Παιδείας σε όλες τις σχολικές μονάδες. Ειδικότερα οι διευκρινίσεις έχουν ως εξής....
 • Οι οδηγίες που δίνονται για έκτακτα σοβαρά ιατρικά περιστατικά μαθητών, από σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, διευκρινίζουν ότι ....
 • Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Φθιώτιδας μας δίνει μερικές πολύ κατατοπιστικές πληροφορίες. Για τις καταλήψεις ισχύει....
 • Η αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό σε σχολικές μονάδες Π.Ε προβλέπεται στις....

Πως διεξάγονται οι Εκλογές στους Συλλόγους Γονέων;


Απλά βήματα της εκλογικής διαδικασίας. 

Οι γονείς των μαθητών κάθε δημόσιου σχολείου συγκροτούν έναν σύλλογο γονέων που φέρει την επωνυμία του σχολείου και συμμετέχουν αυτοδίκαια σε αυτόν. Η διοίκηση του συλλόγου γονέων καθώς και κάθε εκπρόσωπος στα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία όργανα εκλέγεται με διετή θητεία.
Οι εκλογές διεξάγονται κάθε ζυγό έτος. Φέτος (2016) είναι χρονιά εκλογών για τους συλλόγους γονέων. Ο Δεκέμβριος είναι ο τελευταίος
μήνας (έως 31/12) που σύμφωνα με το Νόμο μπορούν να διεξαχθούν οι εκλογές.
Ακολουθεί σε απλά βήματα όλη η νόμιμη διαδικασία για την ανάδειξη ΔΣ, Ελεγκτικής Επιτροπής & Εκπροσώπων στην Ένωση Γονέων.
 • Οι εκλογές διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το Ν. 2621/1998 & το Ν. 4415/2016, καθώς και τις διατάξεις της ΥΑ Δ4/662/1998.
 • Τα καταστατικά των Συλλόγων Γονέων οφείλουν να έχουν τροποποιηθεί σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις.
 • Σε περίπτωση που το καταστατικό ενός Συλλόγου δεν έχει τροποποιηθεί κατά τα προαναφερόμενα, ο Σύλλογος εφαρμόζει τις διατάξεις του Νόμου στα σημεία που διαφοροποιούνται.
 • Χρόνος αρχαιρεσιών 1/9-31/12 κάθε ζυγού έτους.
 • Η ΓΣ συνέλευση συγκαλείται σύμφωνα με το καταστατικό.
 • Η ΓΣ αποτελείται από όλους τους γονείς των μαθητών κάθε σχολείου και από κηδεμόνες που έχουν οριστεί με δικαστική απόφαση.
 • Στη ΓΣ δεν καλούνται μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη, αλλά όλοι οι γονείς, οι οποίοι ακόμη και κατά την έναρξη των εργασιών της, μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, μπορεί να γίνουν μέλη του Συλλόγου και να υποβάλλουν υποψηφιότητα εκλογής στα όργανα που προβλέπονται.  
Η εκπροσώπηση των γονέων στη Γενική Συνέλευση με εξουσιοδοτήσεις ή πληρεξούσια, η οποία επιτρέπεται κατά το Νόμο (άρθρο 53 παρ. 8 Ν. 1566/1985), σύμφωνα και με την πάγια ερμηνεία και τακτική της ΑΣΓΜΕ (Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας) δεν είναι δυνατή κατά τη ψηφοφορία, διότι νοθεύει τη μυστικότητα της ψήφου.
 • Δικαίωμα να εκλεγούν έχουν όλοι οι γονείς (και οι δύο ανά μαθητή) εφόσον είναι ταμειακά εντάξει, σύμφωνα με το καταστατικό (μία ή δύο συνδρομές).
 • Η ΓΣ προκηρύσσει τις εκλογές και εκλέγει την Εφορευτική Επιτροπή (3μελή και ενδεχομένως με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη), η οποία θα έχει την ευθύνη για τη συλλογή των υποψηφιοτήτων, τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, την καταμέτρηση των ψήφων, την κατανομή των ψήφων και τη σύνταξη των σχετικών πρακτικών ανάδειξης των εκλεγέντων. Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι υποψήφιος για εκλογή στα όργανα του Συλλόγου. 
 • Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό. Κατά την ψηφοφορία ωστόσο, πρέπει να ψηφίσουν γονείς που εκπροσωπούν το 1/3 των μαθητών της σχολικής μονάδας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτή η συμμετοχή, οι εκλογές επαναλαμβάνονται μέχρι δύο φορές, με τις ίδιες προϋποθέσεις απαρτίας, εφόσον δεν ψηφίσουν γονείς που εκπροσωπούν το ως άνω ποσοστό των μαθητών. Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται και μετά την τρίτη επανάληψη των εκλογών η εκπροσώπηση του ενός τρίτου των μαθητών του σχολείου, το ΔΣ θεωρείται ότι εκλέγεται νομίμως, αλλά ο σύλλογος δεν συμμετέχει στο Σχολικό Συμβούλιο, ούτε εκπροσωπείται στην Ένωση Γονέων. 
 • Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το ΔΣ του συλλόγου μπορεί να αποφασίσει την επαναπροκήρυξη των εκλογών, για την επίτευξη των προϋποθέσεων απαρτίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής εντός των νομίμων προθεσμιών.
 • Οι γονείς έχουν μία ψήφο ο καθένας ανεξάρτητα από πόσα παιδιά εκπροσωπούν.
 • Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των ΔΣ και των εκπροσώπων είναι μυστική. Κατά τη διαδικασία απαιτείται να συνταχτεί ψηφοδέλτιο με τους υποψηφίους κατά αλφαβητική σειρά και με την εξής προτεραιότητα : ΔΣ, Εξελεγκτική Επιτροπή, Εκπρόσωποι στην Ένωση Γονέων, Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας.  Η Εφορευτική Επιτροπή λαμβάνει κατά τη διαδικασία κάθε πρόσφορο μέτρο για τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψηφοφορίας, της διαπίστωσης της ταυτότητας των ψηφοφόρων και της νομιμοποίησης αυτών ως εκλογέων.  
 • Εφόσον οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, καθένας που ψηφίζει μπορεί να επιλέξει μέχρι το 40% του αριθμού των μελών του ΔΣ (πχ για 7μελές ΔΣ μέχρι 3 σταυρούς, για 9μελές ΔΣ μέχρι 4 σταυρούς).
 • Με την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας συμπληρώνεται Πρακτικό από την Εφορευτική Επιτροπή το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της και από τον Διευθυντή του Σχολείου, ο οποίος βεβαιώνει τον αριθμό του δυναμικού του σχολείου. Αντίγραφο του πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής αποστέλλεται στην Ένωση Γονέων και στο Δήμο.

Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής
Για την εκλογή της Εξελεγκτικής Επιτροπής μπαίνει ένας σταυρός αφού τα μέλη της που εκλέγονται είναι 3.

Εκπρόσωπος στο Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας (ΥΑ 8440/24.2.11 άρθ. 1 παρ. 2)
Στο Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας εκλέγεται ένας εκπρόσωπος και ο αναπληρωματικός του.
Για την εκλογή εκπροσώπου στο Συμβούλιο μπαίνει ένας σταυρός.

Εκλογή Εκπροσώπων στην Ένωση Γονέων
Οι σύλλογοι γονέων των σχολείων του ίδιου Δήμου ή Δημοτικής Ενότητας ή Δημοτικής Κοινότητας ή Κοινότητας συγκροτούν μια ένωση γονέων. 
 • Κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των συλλόγων γονέων εκλέγονται και οι εκπρόσωποι του σχολείου στην ένωση γονέων.
 • Το μέτρο για την εκλογή εκπροσώπων στην Ένωση Γονέων, είναι ένας (1) εκπρόσωπος, ανά τριάντα (30) μαθητές των οποίων οι γονείς ψήφισαν στις εκλογές του Συλλόγου. Σε περίπτωση υπολοίπου από 15 και πάνω, εκλέγεται ένας (1) ακόμη εκπρόσωπος. Σε Συλλόγους που οι ψηφίσαντες εκπροσωπούν λιγότερους από 30 μαθητές, εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος (αφορά σχολεία με μικρό δυναμικό, πχ νηπιαγωγεία. Αυτονόητο είναι ότι η προϋπόθεση να συμμετέχουν στην ψηφοφορία γονείς που εκπροσωπούν το 1/3 των μαθητών του σχολείου είναι απαραίτητη και στην περίπτωση αυτή).
 • Υπολογίζεται πρώτα το σύνολο των εκπροσώπων που μπορεί να εκλέξει το σχολείο εφόσον ψηφίσουν οι γονείς όλων των μαθητών του.
 • Εφόσον οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, το 40% από το παραπάνω αποτέλεσμα μας δίνει τον αριθμό των σταυρών που μπορεί να μπουν για την εκλογή των εκπροσώπων στην Ένωση.

Παράδειγμα :

Σχολείο με  155 μαθητές
155 : 30 = 5,16  (μπορούν να εκλεγούν 5 εκπρόσωποι)
 5 Χ 40% =  (μπαίνουν μέχρι 2 σταυροί)

Σημαντική Σημείωση:

Με τη διάταξη του άρθρου 51 παρ. 1 του Ν. 4415/2016 τροποποιείται η παρ. 3 του άρθ. 53 του Ν. 1566/1985 ως ίσχυε, και παρέχεται πλέον η δυνατότητα στους συλλόγους γονέων της ίδιας Δημοτικής Κοινότητας και όχι μόνον του ίδιου Δήμου, να συγκροτήσουν μια ένωση γονέων. Με την ίδια διάταξη οι υφιστάμενες ενώσεις γονέων ή οι σύλλογοι γονέων μπορούν να αποφασίσουν τη συγκρότηση ενώσεως γονέων στο πλαίσιο της ίδιας Δημοτικής Κοινότητας.

Eπικοινωνια

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *